Prístup

– Naším cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom môžu byť deti autentické. Spoznávať seba a ostatných. Blato pre nás nie je špina a dážď škaredé počasie.

– Naším  základným princípom je vzájomný rešpekt a rešpektujúca komunikácia smerom k deťom,  vrámci tímu a celej komunity.

– Prijímame individualitu každého dieťaťa.

– Rôznorodé potreby detí berieme ako samozrejmosť.

– Rešpektujeme, že dieťa vie čo je pre neho najlepšie – nenútime deti piť, jesť ani si obliecť časti oblečenia /čiapka, rukavice, bunda…/. To neznamená , že o deti nedbáme, naopak deti si dôkladne všímame a navrhujeme im, čo považujeme za najlepšie/najbezpečnejšie ale rozhodnutie je na nich a tým budujeme ich zdravý vzťah k sebe samému.

– Nie vždy je všetko ružové: problémové správanie, ktoré narúša fungovanie skupiny a kolektív si s ním nedokáže poradiť, konzultujeme s rodičom a pri hľadaní riešenia očakávame ústretovú spoluprácu.

Pobyt v lese

– Čas v lese trávime sčasti v zázemí, kde sa schádzame a kde sa deti voľne hrajú. Následne sa vyberáme na známe miesta alebo objavujeme nové. Minimálne raz týždenne sa vyberáme na dlhšiu, náročnejšiu potulku.

– O dĺžke pobytu v lese rozhodujú sprievodcovia (na základe počasia, zloženia a kondície skupiny).      

-Pre pobyt v lese máme svoje pravidlá, ktoré pomáhajú udržať bezpečnosť celej skupiny, t. j. musíme sa vidieť, počuť, informujeme sa navzájom – výsledne sa učíme súdržnosti.

Detská skupina

– U nás deti fungujú v jednej vekovo zmiešanej skupine (od 3 do 6 rokov). Starší vidia, aké to je, keď boli „malí“ a mladší zas vidia, aké to je, keď budú „veľkí“. Prirodzene a intenzívne sa učia empatii. 

– Podporujeme samostatnosť skupiny: jej dynamiku, utváranie a formovanie vzťahov, nenarúšame prirodzenú dynamiku vzťahov. Zároveň dbáme na to, aby sa deti učili vzájomnému rešpektu.     

Rodina

– Dieťa formuje a vychováva v prvom rade rodina. My poskytujeme pre dieťa rešpektujúce prostredie a malý kolektív, v ktorom si môže vytvoriť skutočné vzťahy.  

– Veríme, že pre dieťa v predškolskom veku je najdôležitejší dostatok času s rodinou. Tomu sú prispôsobené otváracie hodiny nášho klubu. Taktiež Vám vyjdeme čo najviac v ústrety v procese adaptácie dieťaťa.

Učenie a nemčina

– Deti nevyučujeme. Sme oboznámení so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, s jeho vzdelávacími oblasťami a štandardmi (výkonovými a obsahovými). V prvom rade sa však orientujeme na kolobeh roka – prírodu a spoločenské, kultúrne tradície. Kolobeh roka je naším východiskom, do ktorého integrujeme obsahy z jednotlivých vzdelávacích oblastí. Určujeme si tému mesiaca. Nemenej dôležitý zdroj pre poznávanie sú aktuálne záujmy detí.  

– Veľký dôraz kladieme na emocionálny vývin dieťaťa. Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme vytvárali prostredie, v ktorom si deti môžu formovať svoj kolektív čo najviac samostatne. V náročnejších situáciách figurujeme pre deti ako zrkadlo – vecným opisom („pohľadom do zrkadla“) pomáhame deťom pozrieť sa na vzniknutú situáciu z oboch strán a pochopiť ju. Využívame aj rozhovor v kruhu, kedy má každý možnosť povedať, čo chce a byť počutý.

– Každý týždeň (sa po návrate z vonku) venujeme príbehu formou čítania niekedy prípravou divadielka. Vyberáme literárne hodnotné príbehy a vedieme deti k ich reflexii.

– Deti majú každý deň priestor na kreatívnu činnosť: buď sa venujú vlastnému nápadu, alebo ponúknutej aktivite.

– Deti majú každý deň priestor na hru: voľnú, alebo riadenú (spoločenské hry, spoločná aktivita).   – Súčasťou nášho klubu je nemčina. Spolupracujeme s lektorkou autorskej koncepcie výučby nemčiny „Nemčina inak“, ktorá sa deťom venuje raz týždenne v 4-hodinovom bloku s hravými prvkami výučby. Rozsah výučby nemčiny sa mení podľa toho ako máme k dispozícii nemecky hovoriaceho sprievodcu. Deti sa u nás bez aktívneho zapojenia rodiny nemčinu nenaučia, je potrebné – navštevovať dodatočné kurzy a  pozerať rozprávky iba v nemeckom jazyku /odporúčame program Kikaninchen – štátny nemecký kanál bez reklám/.